Nasza wizja, misja i wartości

„Edukacja przyszłości oparta na relacji”

Centrum Edukacji Montessori w Radomiu oferuje program wychowania i edukacji oparty na zasadach pedagogiki dr Marii Montessori oraz wartościach katolickich zawartych w Biblii. Szkoła realizuje cele
i zadania wynikające z ustawy o systemie oświaty.

Naszym celem jest stworzenie warunków dla wszechstronnego rozwoju dzieci poprzez wspieranie
i rozwój ich wewnętrznego potencjału, samodzielnie zdobywanie doświadczeń, a także wzrastanie
w atmosferze wolności, szacunku i miłości – w duchu filozofii Marii Montessori. Zdecydowanie wierzymy w to, że najlepsze rezultaty można osiągnąć poprzez stworzenie pozytywnej atmosfery społecznej, która zawsze wspiera, stymuluje unikalny rozwój każdego człowieka.