Dlaczego tak, a nie inaczej, czyli słów kilka o naszym Przedszkolu Montessori Nutki

„Sprawdzianem poprawności edukacji jest szczęście dziecka”,
„Nauczyciel musi być, jak promień, którego ciepło aktywizuje, ożywia i zaprasza”,
„Mów dziecku, że jest dobre, że może, że potrafi”

Wszystko, cokolwiek dzieje się w naszym przedszkolu ma źródło w montessoriańskim, pełnym szacunku podejściu do dziecka, w idei, której celem jest przygotowanie małego człowieka do samodzielnego, aktywnego i świadomego życia w otaczającym go świecie. Jest to miejsce dzieci i dla dzieci. Tworzone z myślą o Nich, tak jak kiedyś montessoriańskie Domy Dziecięce.

Przedszkole Montessori Nutki jest placówką dla której edukacja dziecka jest nadrzędnym celem działalności. Ma ona być mądra i skuteczna. Zajęcia w naszym przedszkolu podzielone są na trzy zasadnicze grupy: zajęcia edukacyjne, zajęcia ruchowe i zajęcia artystyczne. Realizacja szczegółowych edukacji uzależniona jest od dnia i kondycji grupy. Z codziennego życia wyeliminowany jest pośpiech a stałość kadry nauczycielskiej, zasad i zasadniczych elementów programu czyni życie dziecka niezwykle harmonijnym i przewidywalnym, co ma kluczowe znaczenie dla Jego prawidłowego rozwoju.Dzieci rozwijają pasje, poznają otoczenie, w którym żyją, pracują z radością i uczą się uniwersalnych wartości. Jest też czas na swobodną zabawę i katechezę; doświadczenia, majsterkowanie, zachwycanie się przyrodą i architekturą. Przywiązujemy dużą wagę do równowagi w rozwoju i realizacji potrzeb dziecka. Tworzymy placówkę dla dziecka uwzględniającą właśnie Jego potrzeby. Kameralny, językowo-muzyczny i montessoriański profil przedszkola jeszcze mocniej podkreśla walory programowe placówki.

Oprócz codziennych regularnych zajęć, lektor przez kilka godzin pobytu dziecka w przedszkolu komunikuje się w języku angielskim. Nauka języków obcych w okresie przedszkolnym bardzo silnie stymuluje rozwój ogólnej inteligencji dziecka. Jest to najlepszy okres na zafascynowanie dziecka językami obcymi, których znajomość jest już nieodzowna na współczesnym europejskim rynku pracy. Sposób nauczania języka obcego jest tożsamy z nauką języka ojczystego a tym samym niezwykle skuteczny.

Dużą wagę przywiązujemy także do nauki języka polskiego. Język to nie tylko słownictwo, ale przede wszystkim, tożsamość narodowa ,miłość do Ojczyzny, wiara, kultura, tradycja. Serce każdego szczęśliwego człowieka. Dzieci uczestniczą w zajęciach czytelniczych, ortofonicznych, logopedycznych; uczą się wierszyków, rymowanek, biorą udział w programach artystycznych. Dzieci mają olbrzymią potrzebę porozumiewania się i poznawania języka ojczystego. Pozbawione tej możliwości czują się nieszczęśliwe.

Jesteśmy placówką nastawioną na dbałość o równowagę i harmonijny rozwój dziecka. Warto przytoczyć najważniejsze założenia pedagogiki Montessori: „Dziecko, jak i jego praca powinny być otoczone szacunkiem. Dziecko ma niespotykaną zdolność do nauki-uczy się całym sobą. W związku z tym musi rozwijać się motorycznie, emocjonalnie, społecznie, duchowo i intelektualnie, aby wyrosnąć na pełnowartościowego człowieka. Dotyk i ruch mają duże znaczenie a dziecko zdobywa wiedzę i umiejętności poprzez doświadczenie i osobiste działanie. Nauczyciel proponuje zadania a dziecko dokonuje wyboru pracy, zarówno, co do rodzaju, formy oraz miejsca. Samodzielny wybór pracy pobudza zainteresowanie i zwiększa jej efektywność. Dorosły pełni funkcję promotora i darzy dziecko zaufaniem. Dziecko zdobywa poczucie własnej wartości, nie jest zmuszane i nie frustruje się. Jest radosne i szczęśliwe. Środowisko jest tak przygotowane, aby zaspokajało rozwojowe potrzeby dziecka. Porządek, harmonia, równowaga i stymulacja odgrywają tu dużą wagę. Edukacja –kształcenie i wychowanie dziecka przesycone są troską o środowisko, w którym żyjemy i przebiega w duchu pokoju.”

Harmonijnie rozwijające się dziecko wierzy we własne możliwości rozwoju, ma poczucie własnej wartości, staje się odpowiedzialne za siebie i innych, coraz bardziej uniezależnia się od zewnętrznych wpływów. Dziecko pracuje każdego dnia tworząc człowieka, którym się staje. Normalizacja jest głównym celem rozwoju i wychowania- dziecko wtedy nie jest nadpobudliwe, ale nie jest też zahamowane, nie staje się aroganckie, ale nie jest też nieśmiałe itd. Aby uzyskać tę równowagę niezbędne jest zapewnienie dziecku swobody ruchu i działania.
Stałość kadry nauczycielskiej, kameralność placówki, prowadzenie zajęć przez nauczycieli, specjalistów stale przebywających wśród dzieci pozwala na dostosowanie harmonogramu dnia do indywidualnych potrzeb dzieci. Przedszkole nie tylko realizuje podstawę programową MEN, ale wzbogaca określone w niej zadania i formy realizacji. Realizowany w przedszkolu autorski program, jest programem optymalnego rozwoju dla każdego dziecka z uwzględnieniem różnic indywidualnych. Powszechność a także skuteczność wszechstronnej i specjalistycznej edukacji będącej gwarancją prawidłowego rozwoju decyduje o wyjątkowości przedszkola.
Nasze przedszkole z założenia opiera się na pracy w małej grupie i kameralności. Mała grupa i kameralność przedszkola ułatwiają bezpośredni kontakt dzieci między sobą a właściwy klimat gwarantuje pełne poczucie bezpieczeństwa. Wspólna zabawa, praca, nauka, wspólne rozmowy, spacery, posiłki, wycieczki, uroczystości tworzą wspólnotę opartą na wzajemnym zaufaniu i akceptacji. Dzieci zacieśniają więzi między sobą i nauczycielami. Darzą się sympatią i zrozumieniem. Kameralny klimat tworzy niepowtarzalne miejsce. Wpływa to korzystnie na rozwój emocjonalny, społeczny i intelektualny. Mała liczebnie grupa pozwala każdemu dziecku z osobna i grupie jako całości na pełny dostęp do wszechstronnej edukacji i stymulacji rozwoju.

Przestrzeń Niepublicznego Przedszkola Montessori Nutki przygotowaliśmy z dużą starannością, sale są nowe, przestronne, pomalowane na jasne kolory, stanowią tło dla materiału edukacyjnego, z którym dzieci pracują. Dysponujemy piękną salą do zajęć ruchowych wyposażoną w sprzęt do ćwiczeń SI (integracji sensorycznej) i bogatym, wszechstronnym dydaktycznie materiałem rozwojowym. Dzieci w naszej placówce czują się szczęśliwe, co pokazuje piękna galeria zdjęć z życia placówki.